Transport gredica i montaža

UPUTE ZA TRANSPORT GREDICA I MONTAŽU STROPNE KONSTRUKCIJE

Prijevoz i podizanje gredica i stropnih blokova

Izrazito svježe gredice stare jedan do sedam dana moraju se pažljivo utovarivati u kamione i podizati tako da nema dodira betona s metalnim dijelovima kamiona, dizalica i skela. Prijevoz se odvija tako da se prvi red gredica postavlja na drvene podmetače, potom na prvi red gredica drveni podmetači i opet red gredica.

Stropni blokovi se prevoze u paletnom pakiranju što bliže do samog gradilišta. Nije preporučljivo otvarati pokrivku paleta sve do trenutka uporabe blokova. Ako prilike dopuštaju najbolje je čitave palete podići autodizalicom ili gradilišnom dizalicom, što bliže mjestu konstrukcije koju se izvodi.

Pri podizanju stropnih blokova valja imati na umu da se oni mogu puniti s gornje strane ali i s donje strane buduće konstrukcije.

Podupiranje i nadvišenje

Gredice bijelog stropa se u pravilu podupiru linijski u sredini raspona. Kod gredica raspona do 3,5 m podupiranje nije potrebno, ukoliko se izvoditelj pridržava uputa za transport gredica i montažu konstrukcije. Kod svih većih raspona konstrukciju je potrebno poduprijeti samo jednom u sredini. Prilikom podupiranja konstrukcije potrebno je izvesti nadvišenje od cca 1,0 cm kod raspona do 5,0 m, a kod većih raspona 1,5 cm.

Glavni cilj punjenja gredica i rebara je zaštita armature betonom. Prije popune gredice lica blokova treba natopiti vodom. Sloj morta može se izvoditi odmah nakon popune gredica ili naknadno, s tim da blokove treba prethodno natopiti vodom. Rad treba organizirati tako da se ne hoda po dijelu konstrukcije u kojoj je beton u fazi stvrdnjavanja. Ukloniti sva opterećenja s gredica koje su popunjene betonom. Za toplih dana strop treba njegovati polijevanjem vodom barem 24 sata. Pri niskim temperaturama ne smije se izvoditi monolitizacija niti postavljanje tankog sloja morta.


 

Pogled na gredicu

Pogled na gredicu

Postavljanje djelatnih podupora

Djelatnim poduporima smatraju se oni koji su nužni zbog nosivosti sustava u fazi montaže. Ponekada naime dio podupora može biti postavljen uz same oslonce ili na krajevima, kako bi se osigurala savršena geometrija.

Djelatne podupore je praktično postaviti nakon što se osnovne gredice rasporede na svoja mjesta. Razmak među njima osigurava se jednim redom blokova ili ležajnicama. Praktičnije je to raditi s redom blokova jer oni mogu poslužiti i za hodanje. Podupori se postavljaju istodobno s naglavnim gredama. Podupori se podižu klinovima dok naglavne grede ne dotaknu svaku gredicu. Ako se podupori postavljaju na prethodno izvedeni bijeli strop, tada se ispod podupora odnosno klinova postavlja daska ili slično kako bi se oslanjanje odvijalo na više od jednog stropnog bloka.


 

Gustoća podupora

Djelatni podupori za gredni sustav postavljaju se u srednjoj crti ili blizu srednje crte. Metalni podupirači i drvene grede obično nose više od 10 kN, što znači da mogu nositi cca 9 m2 bijelog stropa u fazi montaže. Stoga je i na raspon od 6.0 m dovoljno podupore postavljati svakih 3.0 m, dakle približno u sredini. Budući polovicu tereta preuzimaju zidovi, drugu polovicu preuzimaju podupori. Stoga je približan potreban broj podupirača jednak površini bijelog stropa podijeljen s 10 (do 18).


 

Podupiranje spojeva gredica

Podupiranje spojeva gredica međusobno ili gredica i nosača u ploči posebno je osjetljivo mjesto. Ono bitno ovisi o tome jesu li spojevi zavareni ili nisu. Ako spojevi nisu zavareni, tada sporedna gredica svakog spoja mora biti poduprta na mjestu spoja. Ovi podupori moraju ostati barem sedam dana. Podupiranje glavne ili glavnih gredica ovisi o konkretnoj situaciji na građevini.

Ako su spojevi zavareni, tada sporednu gredicu nije potrebno podupirati, a podupiranje glavne odnosno glavnih gredica ovisi o konkretnoj situaciji. Trajanje podupiranja također ovisi o konkretnoj situaciji.


 

Postavljanje i piljenje blokova

Postupak montiranja bloka u strop mora se odvijati prema sljedećem:

 • Blokovi se montiraju tako da djelatnik stoji na prethodno postavljenim blokovima. Nikako ne smije stajati na gredicama ili ležajnicama.
 • Na jedan blok ne smije stati više od jednog čovjeka. Preporuča se stajati uz rubove bloka, a po mogućnosti gaziti na sastavnice dva bloka.
 • Najispravnije je da se preko postavljenog stropa postave daske po kojima će se hodati.
 • Ako se iz geometrijskih razloga blok mora suziti sa 25 cm na manje, tada mu u tom omjeru opada i nosivost i taj se blok mora izbjegavati pri hodanju.
 • Kretanje po suho montiranim ispunama mora biti mirno, bez poskakivanja. Pri postavljanju bloka, a i kasnije, blok se može udarati samo gumenim čekićem. Prijenos većih tereta ili vožnja kolicima mora se odvijati pomoću dasaka koje se postavljaju preko blokova.
 • Priručni materijali za rad, blokovi, mort, svježi beton, ne smiju se gomilati na jednom mjestu. Najosjetljivija faza je ona u kojoj se postavljaju beton i rebra, tankoslojni mort te eventualno cementni namaz. Jako oštećene stropne blokove na osloncima ne smije se ponovno uporabiti. Oštećene betonske dijelove pojasnica ili ležajnica može se zakrpati kvalitetnim cementnim mortom uz dodatak SN veze ili Ytong morta.


 

Postavljanje poprečnih rebara

Postavljanje poprečnih rebara vrši se nakon postavljanja gredica, ležajnica i blokova. Postavljanje se sastoji od uvlačenja gornje i donje šipke poprečnog rebra. Donja šipka se postavlja neposredno iznad betonskog tijela ležajnice. Gornja šipka se može postavljati na dva načina i to: (1) ispod armature gornje zone gredice, pri čemu se šipka veže žicom za tu armaturu, (2) da se armatura postavi iznad armature gornje zone gredice. Drugi slučaj se rabi u prilikama kada je u gornjoj zoni gredica velika količina armature. Osobito pažljiv valja biti kod postavljanja armature koja se nastavlja, zbog odluke kako uvlačiti armaturu koja se nastavlja.


 

Postavljanje armature kontinuiteta (prema potrebi)

Armaturu kontinuiteta moguće je postaviti prije ugradnje mikro betona, ali je kod jednostrukih gredica preporučljivo da se to izvede utiskivanjem u svježi beton. Ukoliko se armatura postavlja prije betoniranja, otežava se betoniranje pa je poželjno pri ugradnji dvije šipke armature da jedna od njih bude postavljena s unutarnje strane "R" nosača. Armatura kontinuiteta postavlja se na sva mjesta između gredica ukoliko je to potrebno prema proračunu i planu polaganja. Vrlo je važno prema tome uskladiti visinu svih koševa horizontalnih serklaža kako bi se omogućilo nesmetano utiskivanje!


 

Izrada i ugradnja mikro betona u glavna i poprečna rebra

Ugradnja mikro betona mora postići osnovni cilj da dobro popuni prostore oko armature zbog njene zaštite. Stoga je najbolje proizvesti mikro beton u volumnom omjeru 3 dijela pijeska frakcije 0-4 mm i jednog dijela cementa. Količina cementa je približno 400 kg/m3. Količina vode mora biti tolika de se beton sam raspoređuje kad se izlije u kanale bijelog stropa. Preveliki vodocementni faktor (omjer vode i cementa) ne treba zabrinjavati jer laki Ytong beton vrlo brzo popije prekomjernu količinu vode. Ovaj efekt je poželjan jer dijelom cementno mlijeko prodire u laki beton i još više širi zaštitni omotač oko armaturnih šipki.

Posebno na kosim plohama treba biti pažljiv i nešto smanjiti količinu vode kako se mikro beton ne bi izlijevao iz nagnutih kanala bijelog stropa. Samo izlijevanje mikro betona najbolje je na mjestima križanja gredica i ležajnica. Poravnavanje mikro betona u kanalima vršiti tek nakon što laki beton upije višak vode u betonu, cca 1/2 sata nakon izlijevanja.


 

Izrada i ugradnja tankoslojnog morta

Tankoslojni mort je posebno važan sastavni dio bijelog stropa. Postavlja ga se najranije jedan sat nakon ugradnje mikro betona do jednog ili više dana. Predugo čekanje nije poželjno jer se nad blokove i njihove spojeve spušta prljavština. Mort se načini rijetkim, kao mješavina Ytong morta, cementa i vode. Dodatak cementa se kreće oko 50% zimi i nešto manje ljeti. Mješavina mora biti rijetka toliko da se sama razlijeva po površini. Nanosi ga se slobodnim izlijevanjem.

Ravnanje nije nužno, ako ga se radi, onda se to može obaviti metlom. Kad se radi o krovnoj konstrukciji tada ga se može blago poravnati gleterom. Jedna od osnovnih funkcija tankoslojnog morta je popunjavanje sljubnica među blokovima. Stoga masnoća morta nema neku posebnu svrhu.

 

osnovne značajke koje razlikuju bijeli strop od ostalih tehnologija:

 • Mala težina
 • Nikakvo ili rijetko i kratkotrajno podupiranje
 • Toplinska izolativnost
 • Brzina gradnje
 • Jednostavna i laka ugradnja
 • Negorivost
 • Odlična izolacija
ako su vam sve gore navedene stvari bitne, ne možete "bijeli strop" zamijeniti ni jednom drugom tehnologijom.