Bijeli Strop

Konstrukcija bijeli strop služi za gradnju međukatnih konstrukcija, ravnih i kosih krovnih ploča i stubišta.

Prema priloženom Tehničkom opisu konstrukcije dane su osnovne i najvažnije informacije o konstrukciji.

Tipski projekt izrađen je u BIJELOM DOMU d.o.o., Split, a izradio ga je autor izuma prof. dr. sci. Ante Mihanović, dipl. ing. građ.

Projekt je revidiran na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, a na istom su  izvršena i ispitivanja konstrukcije temeljem kojih je izdan i Certifikat usklađenosti (Atest) konstrukcije.

Kontrola materijala za proizvodnju unaprijed gotovih elemenata bijelog stropa vrši se sukladno tehničkoj normi HRN U. No.050:

  • Kvaliteta ugrađenog betonskog čelika dokazuje se uvjerenjima o kvaliteti izdanim od strane proizvođača, te izvještajima o kontrolnim ispitivanjima, koja su naručena od strane ovlaštenih laboratorija prema HRN C. K6.020.
  • Kvaliteta betona ugrađenog u gredice bijelog stropa dokazuje se tromjesečnim izvještajima, tj. ocjenom suglasnosti kakvoće betona na temelju rezultata ispitivanja betonskih uzoraka i pregleda betonskih elemenata. Ispitivanja se također vrše u za to ovlaštenim laboratorijima u Splitu prema HRN U. M1.020.
  • Kvaliteta unaprijed gotovih Ytong blokova dokazuje se uvjerenjima o kvaliteti koja se ispituju i kontroliraju svakih 6 mjeseci od strane IGH d.d., Zavod za betonske i zidane konstrukcije, Zagreb, Janka Rakuše 1 prema HRN U.N1.306 i HRN U.N1.300.

Sve poslove montaže i monolitizacije konstrukcije trebaju izvoditi Izvoditelji registrirani za poslove gradnje, pridržavajući se uputa i planova iz ove dokumentacije.

rješenje koje će u konačnici jednako voditi računa o težini, nosivosti, laganoj ugradnji i ukupnoj cijene Vaše ugrađene konstrukcijeZa sve štete prouzrokovane nepridržavanjem uputa i planova protivno deklaraciji proizvoda i priloženoj dokumentaciji izričitu odgovornost snosi Izvoditelj.

Svi međusobni odnosi i obveze svih subjekata uključenih u izvedbu konstrukcije bijelog stropa regulirani su Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Tehnički propisima za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10), Tehničkim propisom za zidane konstrukcije (NN 1/07), Tehničkim propisom za čelične konstrukcije (NN 128/08 i 125/10), te Pravilnikom o tehničkim normativima za beton  i armirani beton (Sl 11/87).

 

TEHNIČKI OPIS I KONSTRUKCIJE

DIJELOVI BIJELOG STROPA

Bijeli strop se sastoji od sljedećih unaprijed gotovih dijelova: gredica, ležajnica i stropnih blokova te monolitnih dijelova poput glavnog rebra, poprečnog rebra, mikrobetona i tankoslojnog morta. Uz to, u konstrukciju se ugrađuje niz posebnih dijelova na mjestima dodira stropa s vijencima, stupovima i ostalim nosačima.

Gredica

Gredica je unaprijed gotovi dio iz kojeg u postupku dogotovljenja konstrukcije nastaje glavno rebro, udvojeno, trostruko ili niz nosača različite namijene kao što su nosači u ploči ili nosači ispod ploče. Gredica se sastoji iz: dvostrukog izmaknutog RAN nosača, dodatne armature gornjeg i donjeg pojasa (prema čemu se razlikuju različiti tipovi) te izbetonirane pojasnice.

Pogled na gredicu
 

 

 

Presjek gredice

 

 

 

 

Stropni blok

Stropni blok je unaprijed gotov lakobetonski dio, zapreminske mase oko 700 kg/m3. Postavlja se između gredica te služi kao skela za hodanje, a nakon zalijevanja rebara i ugradnje završnog sloja tankog morta služi kao konačna konstrukcija. Poprečnim i uzdužnim piljenjem dimenzije bloka se mogu prilagoditi i manjim rasponima. Kod uzdužnog piljenja potreban je oprez jer se smanjuje nosivost bloka.

 

 Stropni blok

Ležajnica

Ležajnica je unaprijed gotovi dio koji služi kao oplata poprečnog rebra. Obično se postavlja nakon 4-6 blokova. Pri normalnoj širini rebra se postavljaju jednostruko, a po potrebi se mogu postaviti dvostruko, trostruko i višestruko. Armatura ležajnice je dovoljna za potrebe montiranja. Za funkciju poprečnog rebra dodaje se zasebna armatura.

Ležajnica

 

Uzdužni presjek (kroz blokove)

 

Poprečni presjek

 

osnovne značajke koje razlikuju bijeli strop od ostalih tehnologija:

  • Mala težina
  • Nikakvo ili rijetko i kratkotrajno podupiranje
  • Toplinska izolativnost
  • Brzina gradnje
  • Jednostavna i laka ugradnja
  • Negorivost
  • Odlična izolacija
ako su vam sve gore navedene stvari bitne, ne možete "bijeli strop" zamijeniti ni jednom drugom tehnologijom.